Complete sets, gemonteerd en gebalanceerd – PLUG-AND-PLAY! Meer dan 75.000 tevreden klanten! Voor particulieren en bedrijven!

page: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (240112 v1)

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Account:
Het account van de Klant op de Website;

Giva Wheels:
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Giva Wheels B.V. gevestigd aan De Hemeltjes 18 te Goirle, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62110985;

Klant:
De natuurlijke persoon die met Giva Wheels een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Partijen;

Partijen:
De Klant en Giva Wheels;

Product:
Het product dat Giva Wheels aanbiedt dan wel het product dat Giva Wheels in het kader van de Overeenkomst levert of heeft geleverd;

Schriftelijk:
Schriftelijk of via de e-mail;

Website:
De website www.givawheels.nl.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Giva Wheels, op iedere Overeenkomst en op overige rechtshandelingen tussen Partijen.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Giva Wheels vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4. Indien Giva Wheels niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Giva Wheels in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5. Giva Wheels heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Giva Wheels zijn vrijblijvend. Prijzen kunnen onverwijld na het uitbrengen van de offerte wijzigen.

3.2. Kennelijke fouten en vergissingen op de Website of in een e-mailbericht of offerte van Giva Wheels binden Giva Wheels niet.

3.3. Vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

3.4. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen. Vermelde prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

3.5. Het assortiment van Giva Wheels kan te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a. De Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen;

b. De Klant via de e-mail, telefonisch of middels een WhatsApp bericht een bestelling bij Giva Wheels heeft geplaatst en deze bestelling door Giva Wheels is aanvaard;

c. De Klant akkoord is gegaan met de offerte.

4.2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt een bevestigingse-mail naar de Klant gestuurd.

4.3. Giva Wheels heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de levering geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de Klant dienovereenkomstig wordt ingelicht en de gehele vooruitbetaling middels een individueel beding met de Klant wordt overeengekomen.

Artikel 5. Account

5.1. Op de Website kan de Klant een Account aanmaken. Nadat de registratie voor het Account succesvol is voltooid, stuurt Giva Wheels de Klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

5.2. Voor het plaatsen van een bestelling is het niet noodzakelijk een Account aan te maken.

5.3. Het Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.4. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn Account en inloggegevens. De Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Giva Wheels is niet aansprakelijk indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de Klant of van het Account. Indien de Klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn Account, dan dient de Klant zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of contact op te nemen met Giva Wheels.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1. Giva Wheels heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde partij te laten uitvoeren.

6.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen enigszins afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft.

6.3. Indien de Klant één velg bestelt als aanvulling op velgen die reeds in het bezit zijn van de Klant en die niet bij Giva Wheels besteld zijn, dan is er sprake van een speciaal voor de Klant besteld Product bij de leverancier van Giva Wheels, zie ook artikel 11.2 sub. a., en dan zijn kleur- en vormverschillen mogelijk tussen de geleverde velg en de andere velgen reeds in het bezit van de Klant. Dergelijke verschillen zijn voor risico van de Klant en dienen door de Klant geaccepteerd te worden.

Artikel 7. Betaling en factuur

7.1. De betaalmogelijkheden staan duidelijk op de Website.

7.2. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.

7.3. Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn die op de factuur staat. Indien de Klant niet tijdig betaalt, dan is de Klant direct in verzuim en stuurt Giva Wheels een betalingsherinnering via de e-mail en heeft Giva Wheels het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle opeisbare bedragen voldaan zijn. Giva Wheels is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant door de opschorting lijdt.

7.4. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

7.5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Giva Wheels op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

7.7. Klachten over een factuur dienen op straffe van verval van rechten binnen 5 dagen na de factuurdatum Schriftelijk aan Giva Wheels kenbaar te worden gemaakt en schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 8. Levertijd

8.1. Opgave van een levertijd geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde levertijd kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn. Vermelde levertijden zijn indicatief.

Artikel 9. Levering

9.1. Naar keuze van de Klant wordt de bestelling afgeleverd bij de Klant of kan de Klant de bestelling ophalen in het magazijn van Giva Wheels.

9.2. Vermelde prijzen zijn exclusief transport- of verzendkosten. Indien de Klant ervoor kiest dat de bestelling afgeleverd wordt bij de Klant, dan worden transport- of verzendkosten aan de Klant in rekening gebracht. De hoogte van de transport- of verzendkosten wordt voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt.

9.3. Indien de Klant ervoor kiest dat de Klant de bestelling ophaalt in het magazijn van Giva Wheels, dan wordt de Klant ervan in kennis gesteld als de bestelling gereed staat en ontvangt de Klant een uitnodiging om de bestelling op te halen.

9.4. Indien de vervoerder door toedoen van de Klant de bestelling niet kan afleveren, bijvoorbeeld doordat dat de Klant een foutief adres heeft opgegeven of doordat de Klant de aflevering van de bestelling weigert, en de vervoerder de bestelling weer terug transport naar Giva Wheels, dan worden de retourkosten aan de Klant in rekening gebracht, onverminderd de verplichting van de Klant de Overeenkomst na te komen.

Artikel 10. Herroepingsrecht bij bestelling via de Website van standaard Producten

10.1. De Klant is bevoegd de Overeenkomst m.b.t. standaard Producten die middels de Website tot stand is gekomen gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

10.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Giva Wheels kenbaar te maken door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar info@givawheels.nl. Indien de Klant via de e-mail meldt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Giva Wheels na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.

10.3. Nadat de Klant de melding heeft gedaan zoals omschreven in artikel 10.2, dient de Klant binnen 14 dagen na deze melding het Product terug te sturen naar Giva Wheels.

10.4. De Klant kan ook, zonder eerst Giva Wheels ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 10.1 terugsturen naar Giva Wheels. In een dergelijk geval dient de Klant bij zijn retourzending een verklaring te voegen waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, zoals een ingevuld retourformulier.

10.5. De Klant dient het Product terug te sturen naar:

Giva Wheels B.V.
De Hemeltjes 18
5051 JR Goirle
Nederland

10.6. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te zijn gegaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken en inspecteren in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

10.7. Het Product dient teruggestuurd te worden zonder gebruikssporen en zonder bevuild te zijn, zodat het Product als nieuw nogmaals door Giva Wheels verkocht kan worden. Dit betekent dat indien de Producten velgen zijn zonder banden (hierna te noemen “losse velgen”), op de losse velgen geen banden gemonteerd mogen zijn geweest. Het is de Klant enkel toegestaan, indien hij nog een beroep wenst te doen op zijn herroepingsrecht, een test-fit uit te voeren op de voor- en achteras van het voertuig waarvoor de Klant de losse velgen besteld heeft. Indien het Product een wielset of band treft, dan mag daar niet mee zijn gereden. Indien op een of meerdere losse velgen een band is gemonteerd is geweest of met het Product is gereden, dan is het herroepingsrecht niet meer van toepassing.

10.8. Het Product dient netjes verpakt te zijn zoals de Klant het Product heeft ontvangen. Het Product dient op een zodanige wijze door de Klant aangeboden te worden aan de vervoerder dat het Product tijdens het transport goed en volledig beschermd is tegen beschadigingen.

10.9. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product tijdens de bedenktijd.

10.10. Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de transport- of verzendkosten voor het terugsturen van het Product voor rekening van de Klant. De hoogte van de verzendkosten is na te vragen bij de vervoerder door wie de Klant het Product wenst te laten terug sturen of te laten terug transporteren.

10.11. Indien de Klant het Product terug stuurt of terug transport, dan is het terug sturen of terug transporteren van het Product voor risico van de Klant.

10.12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.

10.13. Giva Wheels kan in opdracht van de Klant het retour transport verzorgen. In een dergelijk geval worden de kosten van dit transport aan de Klant in rekening gebracht. Deze kosten worden aan de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht voor het transport aan de Klant kenbaar gemaakt en bedragen rond de € 80,- en de € 100,-.

10.14. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de wielset is reeds door Giva Wheels in opdracht van de Klant gemonteerd en gebalanceerd, dan wordt € 100,- aan demontagekosten aan de Klant in rekening gebracht.

10.15. Giva Wheels zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs + de verzend- of transportkosten voor het opsturen of transporteren naar de Klant aan de Klant terugbetalen, mits de Klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel. Indien de Klant een deel van de bestelling houdt, dan worden de betaalde verzend- of transportkosten voor het afleveren van de bestelling niet gerestitueerd.

10.16. Giva Wheels mag wachten met terugbetaling tot Giva Wheels het Product heeft teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat de Klant het Product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

10.17. Giva Wheels betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Producten en bestellingen waarbij het Herroepingsrecht niet geldt

11.1. Het herroepingsrecht, zoals omschreven in artikel 10, geldt op basis van de wettelijke uitzondering niet voor maatwerk Producten. Maatwerk Producten zijn o.a.:

a. Door de Klant bepaalde set velgen waarop door de Klant bepaalde set banden door Giva Wheels in opdracht van de Klant afgemonteerd is. In een dergelijk geval gaat het om een complete wielset die naar de specificaties van de Klant is vervaardigd;

b. Velgen die speciaal geproduceerd dienen te worden en waarbij uitdrukkelijk op de Website, o.a. in de productomschrijving, duidelijk kenbaar is gemaakt dat het gaat om maatwerk velgen;

c. Velgen die naar de specificaties van de Klant ontworpen zijn, zogenaamde gepersonaliseerde velgen.

11.2. Het herroepingsrecht geldt enkel voor Producten die middels de Website besteld zijn. Indien de bestelling niet via een automatisch systeem, maar via menselijke tussenkomst, bijvoorbeeld telefonisch, via de e-mail of door een akkoord op een offerte tot stand is gekomen, dan geldt het herroepingsrecht niet. Dit is o.a. het geval:

a. Bij de bestelling van een velg die door Giva Wheels speciaal in opdracht van de Klant bij de leverancier van Giva Wheels is besteld;

b. Bij de bestelling van velgen die na een akkoord van de Klant op een offerte speciaal voor de Klant ontworpen en vervaardigd worden;

c. Bij de bestelling van velgen waarbij Giva Wheels aan de Klant kenbaar heeft gemaakt dat de velgen waarschijnlijk niet passen op het door de Klant kenbaar gemaakte voertuig en de Klant deze velgen, tegen het advies van Giva Wheels in, toch heeft besteld.

Artikel 12. Annulering, niet afname van Producten en ontbinding

12.1. Indien het herroepingsrecht niet geldt, zie artikel 10.7, 11.1 en 11.2, dan heeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te annuleren.

12.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant een test-fit uit te voeren op de voor- en achteras van het voertuig waarvoor de Klant losse velgen besteld heeft. Indien de Klant een dergelijke test-fit niet heeft uitgevoerd, de Klant reeds banden op de velgen heeft gemonteerd of heeft laten monteren en de losse velgen blijken niet te passen, dan is dat voor risico van de Klant en kunnen de losse velgen niet geretourneerd worden, zie ook artikel 10.7.

12.3. Indien de Klant een aanbetaling heeft gedaan, dan dient de Klant de bestelde Producten binnen [periode] na de totstandkoming van de Overeenkomst af te nemen. De aanbetaling bedraagt 10% van de prijs van de bestelde Producten, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4. De termijn genoemd in artikel 12.3 is een fatale termijn. Indien de Klant binnen de termijn genoemd in artikel 12.3 de bestelde Producten niet afneemt, dan is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en heeft Giva Wheels het recht de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden. In een dergelijk geval is de Klant aansprakelijk voor de schade die Giva Wheels door de tekortkoming van de Klant lijdt. De schade wordt vastgesteld op het bedrag dat de Klant reeds aanbetaald, tenzij artikel 12.5 van toepassing.

12.5. Indien Giva Wheels de Overeenkomst wegens een tekortkoming van de Klant ontbindt en de Overeenkomst heeft betrekking op maatwerk Producten, zie artikel 11.1, of de bestelling die wordt ontbonden valt onder artikel 11.2, dan bedraagt de schade die Giva Wheels door de tekortkoming van de Klant lijdt de totale prijs voor de bestelde Producten. Deze schadevergoeding wordt middels een factuur aan de Klant in rekening gebracht.

Artikel 13. Transportschade, klachten en contact

13.1. De Klant dient het geleverde Product onverwijld na de levering te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden.

13.2. Transportschade dient direct na de levering en in ieder geval binnen 48 uur na de levering Schriftelijk gemeld te worden aan Giva Wheels, zodat Giva Wheels tijdig de transportschade kan melden aan zijn vervoerder. Indien de Klant een Product gemonteerd heeft, dan wordt de Klant geacht het Product zonder transportschade te hebben ontvangen en kan geen klacht meer worden ingediend m.b.t. transportschade.

13.3. Bij het melden van een gebrek dient de Klant duidelijk het gebrek te omschrijven.

13.4. De Klant dient Giva Wheels de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan Giva Wheels van de Klant verlangen dat de Klant foto’s of een video van het gebrek en/of de transportschade naar Giva Wheels stuurt.

13.5. Vragen over de bestelling of klachten kunnen op de volgende wijzen ingediend worden:

a. Via het telefoonnummer: +31 (0)13 513 00 43

b. Middels een WhatsApp bericht: +31 (0)6 82 07 26 71

c. Via de e-mail: info@givawheels.nl

13.6. Bij Giva Wheels ingediende vragen en klachten worden door Giva Wheels zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Als een vraag of klacht een lange verwerkingstijd vraagt, dan wordt door Giva Wheels geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.7. Klachten die betrekking hebben op een band waarvan het profiel meer dan 10% is afgesleten, worden niet in behandeling genomen.

13.8. Klachten over geleverde Producten worden niet verder kosteloos in behandeling genomen:

a. Indien de Klant de Producten heeft verwaarloosd;

b. Indien de Klant wijzigingen aan de Producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Giva Wheels zijn verricht;

c. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;

d. Bij beschadiging door inwerken van zaken als pekel en zouten;

e. Indien het Product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;

f. Indien het Product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires;

g. Indien fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de Producten zijn aangebracht, zijn verwijderd, beschadigd of gewijzigd;

h. Indien er sprake is van een of meerdere van de volgende omstandigheden:

  • Gebruik van sneeuwkettingen;
  • Schade door verkeerde reinigingsmiddelen;
  • Schade door hogedrukreinigers;
  • Onvoldoende onderhoud;
  • Gebruikelijke slijtage (o.a. stoeprandschade);
  • Schade van buitenaf of door derden, zoals steenslag, corrosie, (gevolg)schade van slaglood bij balanceren door derden, gebruik van verkeerde ventielen door derden, (gevolg)schade ontstaan bij bandmontage door derden.

13.9. Indien het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt (non-conformiteit), dan dient de Klant Giva Wheels de mogelijkheid te geven herstel- en/of reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Indien de Klant Giva Wheels deze mogelijkheid niet heeft gegeven en door een derde herstel- en/of reparatiewerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door Giva Wheels vergoed.

13.10. Indien de Klant een klacht heeft ingediend en er is geen sprake van non-conformiteit en Giva Wheels onderzoekskosten heeft gemaakt, dan heeft Giva Wheels het recht deze onderzoekskosten aan de Klant in rekening te brengen. De onderzoekskosten bedragen € 25,- per wielset, band of velg plus de eventuele door Giva Wheels gemaakte transportkosten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Giva Wheels kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;

b. Enige daad of nalatigheid van de Klant.

14.2. Giva Wheels is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

14.3. Giva Wheels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Giva Wheels is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.4. Giva Wheels is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan Producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

14.5. Giva Wheels is niet aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van het voertuig.

14.6. Het gebruik van het Product is voor eigen risico. Giva Wheels is niet aansprakelijk voor schade, waaronder letselschade, die ontstaan is doordat op ondeugdelijke wijze gebruik is gemaakt van het Product of doordat het Product door de Klant of door de derde niet correct is gemonteerd.

14.7. Giva Wheels is een internationaal opperend bedrijf. Giva Wheels heeft hierdoor te maken met uiteenlopende banden- en of velgmaten conform diverse afzonderlijke richtlijnen. Aan de getoonde bandenmaten en velgmaten in de Giva Wheels configurator op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Giva Wheels is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van bandenmaten en velgmaten voor elk getoond voertuig op de Website. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn aangekochte velg- en bandspecificaties. De Klant dient voor en na de aankoop zelf te controleren of de bestelde Producten overeenstemmen dan wel binnen de toleranties vallen welke zijn beschreven op het gelijkvormigheidattest dan wel de voertuigpapieren waarvoor de Producten zijn bedoeld. De Klant kan hiervoor zijn gelijkvormigsheidsattest, voertuigpapieren, garage of dealer raadplegen. Giva Wheels is niet aansprakelijk voor een eventuele afkeur bij de jaarlijkse keuring van het voertuig.

14.8. De verplichting van Giva Wheels tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Giva Wheels uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

14.9. Als Giva Wheels om welke reden dan ook geen beroep toekomt op artikel 14.8, dan is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de Klant betaald heeft voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Giva Wheels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; hevige weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importbelemmeringen; autopech; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; stroomstoring; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Giva Wheels de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; cybercriminaliteit.

15.2. Indien Giva Wheels wegens overmacht de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan nakomen, dan stelt Giva Wheels de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis en zullen Partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. Giva Wheels verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Giva Wheels kan de Klant het privacybeleid van Giva Wheels raadplegen, zie www.givawheels.nl/nl/privacy-policy/.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op deze algemene voorwaarden, op alle Overeenkomsten en op overige rechtshandelingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Giva Wheels gevestigd is. De Klant heeft 1 maand de tijd, nadat Giva Wheels zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Voordelen van Giva Wheels

Wat zeggen onze klanten?
Uitstekend!
9.5
Gebaseerd op 3318 reviews
Vriendelijk, snel en correct
Ad - Dessel
Eenvoudige bestelling van velgen en banden. Vriendelijke en duidelijke uitleg per telefoon. Zeer vriendelijke ontvangst en vlotte montage. Niks op aan te merken en zeker aan te bevelen.
Zeer tevreden.
Edwin - Amsterdam
Ik heb helemaal niks op aan te merken. Past perfect levering was top.Ben super blij mijn auto ziet er nu beter uit. Ik zal jullie door verwijzen aan mensen die ik ken..... Mondelinge reclame is de beste reclame ..
Nog nooit problemen gehad met Giva-Wheels.
Danny - Heist-op-den-Berg
Ik heb al een 3 tal keer velgen met banden erop gemonteerd, besteld bij Giva en dit is steeds vlotjes verlopen zonder problemen. Eén minpunt deze keer was, dat de loodjes aan de binnenkant van de velg, niet mooi recht in de rand geplakt waren... waardoor sommige loodjes niet goed vast plakten! Ik heb ze dan zelf maar beetje gecorrigeerd... maar dit zou wél een aandachtspunt moeten zijn bij de uitbalancering van de wielen én je hoeft er helemaal geen moeite meer voor te doen om deze loodjes "recht" te plakken! Dan nog één aandachtspunt over de website... Waarom kan je de "bandenmaten" niet zelf aanpassen, als klant, op jullie website? Want de bandenmaten die jullie, bij Giva opgeven, zijn meestal niet conform met wat de autofabrikant voorschrijft!? Het zou voor iedereen veel makkelijker zijn om een bestelling aan te maken, wanneer je "zelf de bandenafmetingen kon ingeven op de website" en zo hoef je niet steeds een mailtje te sturen naar de klantendienst, om voor jou persoonlijk de bandenafmetingen aan te passen! Als jullie deze 2 minpunten nog kunnen verbeteren krijgen jullie van mij 5 sterren!!!
Largest wheel range in Europe Exclusive importer of Bola Proline approved webshop Exclusive importer of 2Forge Platin approved webshop Exclusive importer of Judd
Zakelijk account voor professionelen?
Registreer B2B-account
Maandag open van 09:00 tot 17:00!

Onze velgmerken